Hotel Valley Ho, Scottsdale AZ

Hotel Valley Ho, Scottsdale AZ concrete formwork